Spørreundersøkelse 2021

Klikk her for å starte undersøkelsen

Velkommen til spørreundersøkelse til brukere, pårørende og eksterne samarbeidspartnere tilknyttet Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger (HDB). Undersøkelsen er ulikt utformet basert på din tilknytning til HDB og er et supplement til den løpende dialog og de individuelle samarbeidsmøtene. Undersøkelsen tar bare noen få minutter å gjennomføre, og er laget kort for at så mange som mulig har mulighet til å komme med tilbakemelding.

Undersøkelsen er anonym og linken som tok deg hit kan ikke knyttes til din e-postadresse. Linken kan benyttes flere ganger, slik at undersøkelsen for eksempel kan gjennomføres både av bruker med støtte fra pårørende og så av pårørende om deres eget inntrykk, eller om det er andre i din organisasjon som også vil bidra med tilbakemelding.
Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger har som overordnet målsetting å gi et individuelt tilrettelagt, meningsfylt og stimulerende tilbud til mennesker med utviklingshemming innen områdene omsorg / velvære, vedlikehold av funksjonsnivå, produksjon, sysselsetting, opplæring og behandling.

Bruker- og pårørendeundersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hva våre brukere og deres pårørende mener om tjenestetilbudet ved HDB. Vi ønsker tilbakemeldinger for å kunne kvalitetssikre tilbudet vi gir brukerne, og sikre et konstruktivt samarbeid med foresatte og andre. Informasjonen skal brukes i det videre arbeidet med å forbedre tjenestene. For brukere knyttet til våre boligavdelinger vil undersøkelsen handle om ulike aspekter ved bosituasjonen, samt samarbeid mellom bolig, dagtilbud og pårørende. For brukere knyttet til våre dagsenteravdelinger vil undersøkelsen handle om dagsentertilbudet / arbeidssituasjonen, samt samarbeid mellom dagsenter, pårørende og eventuell (avlastnings-)bolig. Brukerundersøkelsen tilbys også i en utgave hvor de ulike svaralternativene er illustrert med ulike smilefjes. Spørsmålene er de samme som i utgaven uten smilefjes.

Samarbeidsundersøkelsen for andre samarbeidspartnere handler om gjennomføringen av samarbeidet med HDB, og med kommunikasjon, samt planlegging og gjennomføring av samarbeidsmøter som spesielt fokusområde.

Undersøkelsen er i utgangspunktet anonym, men dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg vedrørende din tilbakemelding kan du fylle ut din e-postadresse på siste side. Ansvarlig for undersøkelsen, Heidi Chauvière, vil da ta kontakt med deg for videre oppfølging. Undersøkelsen gjennomføres av ledelsen ved stiftelsen, og alle identifiserbare opplysninger vil bli behandlet konfidensielt, også overfor den enkelte avdeling.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli fremlagt for styret i stiftelsen, og deretter bli brukt i kvalitetsarbeid og opplæring i de ulike avdelingene.

Ansvarlig for undersøkelsen er faglig ansvarlig og nestleder ved stiftelsen Heidi Chauviere. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til undersøkelsen kan hun kontaktes på heidi.chauviere@hdb.no.

Klikk her for å starte undersøkelsen