Øvreseter Dagsenter

Overordnet mål Avdeling Øvreseter:

  • Skal gi et individuelt tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud, til voksne med utviklingshemming og autisme
  • Skal tilrettelegge hele miljøet på en strukturert og hensiktsmessig måte, for å forebygge utfordrende atferd
  • Skal jobbe for å få til best mulig kommunikasjon med den enkelte bruker
  • Skal vektlegge brukerens evne til selvstendighet og evne til samhandling

Avdeling Øvreseter ligger i naturskjønne omgivelser oppe ved Frognerseteren. Vi holder til i et gammelt, stort og sjarmerende hus rett ved Øvresetertjern hvor vi kan gå rundt vannet, mate endene, fiske og evt. ta et bad på varme sommerdager. Vi benytter oss selvfølgelig av Nordmarka både sommer og vinter. Huset ligger også godt skjermet i forhold til annen bebyggelse og andre turgåere/turister.

Avdelingen som er en «spesialavdeling» for mennesker med utfordrende atferd, har for tiden 11 brukere (bemanningsfaktoren er til enhver tid 1:1 og 2:1), og det er tilsatt 15 miljøterapeuter, en ledende miljøterapeut, en faglig veileder med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og veiledning, samt en avdelingsleder. Personalgruppen er tverrfaglig og består blant annet av vernepleiere, sosionomer, ergoterapeut, hjelpepleier og en med bachelor i atferdsanalyse.

Brukerne er fra tidlig i 20-årene til slutten av 50-årene. De har svært ulikt funksjonsnivå. Alle har individuelle målsettinger og har individuelt tilpassede arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene spenner fra «husarbeid» som å hente posten, rydde ut av oppvaskmaskinene til mer arbeidspregede oppgaver som vedkløyving, saging, sortering, veving, pc-skriving, glassarbeid, brodering, såpekoking, laging av kort, div pakke/frimerkeoppdrag og male-/tekstilarbeid. Vi benytter oss selvsagt av naturen rundt så det blir mye fysisk aktivitet i form av turgåing, skiturer og aking. Vi benytter oss også av diverse sanserom og egen gymsal med mange fasiliteter i Setravei.

Svømming
Noen av brukerne har også spesielt tilrettelagt ridning og svømming i regi av stiftelsens egen fysioterapeut. Avdelingen har også egen bil slik at vi har muligheten til å handle, hente diverse ting og å reise ut på lengre turer.

Faglig tilnærming er hos oss målrettet miljøarbeid/atferdsanalyse. De fleste brukerne på Øvreseter har relativt høy sannsynlighet for forekomst av atferd som kan føre til skade på seg selv og/eller andre, og på materiell og inventar. Alle omfattes derfor av bestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.
Vi har brukerne i hovedfokus og valg av arbeids-/aktivitetsoppgaver skjer alltid ut i fra brukernes interesser, funksjonsnivå, behov og nyttighet. Alle målene skal ta hensyn til trivsel og forebygging av utfordrende atferd. Vi har kontinuerlig fokus på at personalet skal føle seg trygge og ivaretatt på jobb. Vi har derfor grundige opplæringsplaner og gode rutiner for å følge opp de ansatte som er blitt utsatt for vold og/eller trusler på jobb. Alle nyansatte blir eksempelvis sendt på to dagers skadeavvergende kurs i regi av Verge AS. Vi har også egen ressursperson ved avdelingen som har spisskompetanse på hensiktsmessig takling av utfordrende atferd. De som ikke har det fra før får ta kurs i målrettet miljøarbeid (MMA del 1 og 2). Vi legger også stor vekt på å få til et så godt arbeidsmiljø som mulig. Dette ivaretas blant annet ved hyppige psykososiale møter og arbeid i team.

Vi tilstreber alltid et best mulig samarbeid med bydeler, boliger, hjelpeverge og foreldre/foresatte. Dette fordi vi mener det er viktig å gi brukerne et helhetlig og optimalt tilbud, og er alltid lydhøre for ønsker og behov for hva vi skal jobbe mot.