Faglig fokus

Fagstab

Fagstab består av ansatte fra alle avdelinger. Representantene i fagstab innehar fagstillinger. 

Intensjonen med fagstab er at den skal være et faglig organ som samler dagsenteravdelingene og boligene. Fagstab utvikler fagadministrative systemer og arbeidsverktøy.  

Oppgaver for fagstab er blant annet å oppdatere og videreutvikle fagadministrative systemer og verktøy, organisere internundervisning, samt å utføre forberedende saksbehandling for, eller i samarbeid med, lederteam. 

Ved kompetanseutvikling og kompetanseutveksling skal Holmenkollen Dagsenter og boliger sitt faglige nivå holdes vedlike. 

Fagadministrative verktøy 

I HDB anses kompetanse, veiledning og faglig fokus som svært viktig.  

Temakvelder med aktuelle fagtemaer gjennomføres både internt og eksternt flere ganger hvert semester. Ansatte er videre representert på NAFO-seminar, SOR-konferanse, og andre relevante kurs hvert år. 

Hver enkelt avdeling har utarbeidede møteplaner. Møtevirksomhet anses som et viktig ledd for å kvalitetssikre tilbudet til den enkelte bruker. Videre synliggjøres behovet for veiledning og oppfølging av den enkelte ansatte eller til teamet i sin helhet. 

For å sikre like rammer og felles faglig fokus på avdelingene er det utarbeidet følgende arbeidsverktøy:

– Fagguide inneholder retningslinjer for oppsett av bruker sin miljøperm og rutiner for oppbevaring av brukeropplysninger. Her finnes også informasjon om målrettet miljøarbeid mv.

– Undervisningsguide skal gi oversikt over faglige temaer som er relevante i vår arbeidshverdag. Temaene benyttes også i tilrettelegging av intern undervisning.

– Opplæringsguide har som mål å sikre kvalitet på opplæring som gis til nyansatte og ansatte for øvrig. Den er veiledende for hvordan opplæring på tvers av avdelingene skal foregå, og gir rom for tilpasninger avdelingsvis. Opplæringsguide er et verktøy for ledere og fagansvarlige for å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og følge opp opplæring.

Fysioterapi og fysisk helse

Holmenkollen Dagsenter og Boliger har egne fysioterapeuter som er knyttet til avdeling Setra vei.

Ved siden av individuell behandling og gruppeveiledning tilbyr fysioterapeutene veiledning i fysiske aktiviteter, undervisning, løfteteknikker, treningsprogram og spørsmål rundt bruk av hjelpemidler. HDB har fokus på fysisk helse, og tilbyr fysisk trening og stimulering der dette er et behov. Det tilbys blant annet ridning, turer i marka, svømming/vanntilvenning, gruppeaktiviteter i gymsal og ellers individuell tilpasset fysisk trening.

Brukermedvirkning og selvbestemmelse

Brukermedvirkning og selvbestemmelse anses som avgjørende for gode og individuelt tilpassete tjenestetilbud. Vi tilstreber alltid å vektlegge brukerens interesser, verdier, behov, ønsker og vurderinger i utforming, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbud. Dette forutsetter at vi etterstreber et nært og tett samarbeid med pårørende og verge, samt andre aktuelle nærpersoner og tjenestesteder der brukeren selv har nedsatt samtykkekompetanse.

Helsefremmende arbeid og livskvalitet

Helse og livskvalitet for våre brukere skal være ledende for alt arbeid som gjøres i HDB. Glede, mestring, trivsel, trygghet og tilhørighet skal fremmes gjennom aktivitet, og deltakelse som bygger på ferdigheter og styrker hos den de enkelte.

Det skal jobbes for muligheter til å mestre de utfordringer og belastninger en utsettes for, samt redusere sannsynligheten utvikling av risikofaktorer for sykdom. God fysisk og psykisk helse, nettverk og sosial støtte er viktige faktorer for livskvalitet.

Kommunikasjon

Ved Holmenkollen Dagsenter og Boliger har mange av brukerne språk – og kommunikasjonsvansker. Kommunikasjon er et av våre viktige satsningsområder, det arbeides kontinuerlig for å opprettholde og/eller utvikle kommunikasjonen med den enkelte bruker i form av alternativ og supplerende kommunikasjon.