Øvreseter Dagsenter

«Øvreseter Dagsenter skal gi et individuelt tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud, til voksne med utviklingshemming og autisme. Vi tilrettelegger hele miljøet på en strukturert og hensiktsmessig måte, for å forebygge utfordrende atferd og jobber for å få til best mulig kommunikasjon med den enkelte bruker, samt vektlegger brukerens evne til selvstendighet og evne til samhandling»

Tjenestetilbud

Øvreseter Dagsenter ligger i naturskjønne omgivelser oppe ved Frognerseteren. Vi holder til i et sjarmerende hus rett ved Øvresetertjern hvor vi kan benytte uteområdene og de mulighetene som Nordmarka byr på – både sommer og vinter. Huset ligger godt skjermet i forhold til annen bebyggelse og andre som benytter marka. Vi tilstreber et best mulig samarbeid med bydeler, boliger, hjelpeverge og foreldre/foresatte. Dette fordi vi mener det er viktig å gi brukerne et helhetlig og optimalt tilbud, og er alltid lydhøre for ønsker og behov for hva vi skal jobbe mot

Erfaring med brukergruppen

Dette er en avdeling lagt til rette for mennesker med utfordrende atferd og har for tiden 13 brukere (med bemanningsfaktor 1:1 og 2:1), og det er tilsatt 15 miljøterapeuter, en faglig veileder med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og veiledning, samt en avdelingsleder. Personalgruppen er tverrfaglig og består blant annet av vernepleiere, sosionomer, ergoterapeut, hjelpepleier og en med bachelor i atferdsanalyse.

Faglig tilnærming

Den faglige tilnærming ved avdelingen er målrettet miljøarbeid / atferdsanalyse. De fleste brukerne på Øvreseter har relativt høy sannsynlighet for forekomst av atferd som kan føre til skade på seg selv og/eller andre, og på materiell og inventar, og omfattes derfor av bestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Avdelingen har brukerne i fokus og valg av arbeids-/aktivitetsoppgaver skjer alltid ut ifra brukernes interesser, funksjonsnivå, behov og nyttighet. Alle mål ihensyntar trivsel og forebygging av utfordrende atferd.

Vi har kontinuerlig fokus på at personalet skal føle seg trygge og ivaretatt på jobb. Vi har derfor grundige opplæringsplaner og gode rutiner for å følge opp ansatte. Alle nyansatte blir eksempelvis sendt på to dagers skadeavvergende kurs i regi av Verge AS. Vi har egen ressursperson ved avdelingen som har spisskompetanse på hensiktsmessig takling av utfordrende atferd. Vi legger stor vekt på å ha godt arbeidsmiljø, og dette ivaretas blant annet ved hyppige psykososiale møter og arbeid i team.

Aktivitetstilbud

Brukerne er fra tidlig i 20-årene til slutten av 50-årene, og har svært ulikt funksjonsnivå. Alle har individuelle målsettinger og individuelt tilpassede arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene spenner fra å hente posten og husarbeid, til mer arbeidspregede oppgaver som vedkløyving, saging samt kreative oppgaver innen ulike håndverk. Vi benytter oss selvsagt av naturen rundt så det blir mye fysisk aktivitet i form av turgåing, skiturer og aking.

Noen av brukerne har også spesielt tilrettelagt ridning og svømming i regi av stiftelsens egen fysioterapeut. Avdelingen har egen bil med de mulighetene det gir, både til praktisk bruk og til tur bruk.