Avlastningen

«Avlastningen skal fungere som et hjem i den tiden barna er hos oss. Vi har som mål å ivareta daglige omsorgsoppgaver, skape en følelse av faktisk tilhørighet, deltagelse og mulighet for læring med utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger.»

Tjenestetilbud

Avlastningen tilbyr tjenester til familier med barn og unge voksne med utviklingshemming. Avdelingen ligger i nyoppussede og tilrettelagte lokaler i Setra vei i Holmenkollen. Omfanget tilpasses den enkelte families behov og ønsker og kan variere fra noen døgn/helger pr. måned til mer omfattende ordninger. Vi gir et avlastningstilbud for 4 til 6 barn per døgn.

Erfaring med brukergruppen

Avlastningen ble etablert i 1998 og har dermed lang erfaring med tilrettelagt tilbud til brukergruppen. Avlastningen yter i dag tjenester til 11 brukere i alderen 10 -26. Tjenestene skal gi mestring, muligheter og mening til den enkelte bruker, og avlastning for familiene. Vi har lang erfaring med blant annet somatiske problemstillinger og utfordrende atferd, og tilpasser den enkelte brukers tjenestetilbud individuelt etter deres ønsker og behov. Per i dag har samtlige brukere minst 1:1-bemanning og tilbudet gis hovedsakelig i kombinasjon med barnehage, skole eller annet dagtilbud.

Faglig tilnærming

Vår faglige tilnærming innebærer at vi i vårt arbeid alltid har brukeren i fokus, og tilrettelegger tilbudet etter den enkeltes forutsetninger. På avlastningen skal brukerne få en opplevelse av god omsorg, livskvalitet, mestring og utvikling. I dette ligger også at brukernes pårørende er trygge på at vi yter de beste tjenestene deres barn/nærstående kan få. For å trygge de pårørende er det vesentlig med et godt samarbeid med familiene og eksterne samarbeidspartnere

Vi disponerer egen buss og bil og har muligheten til å tilby en aktiv og meningsfull fritid for barna. I tillegg følger vi opp individuelle fritidsaktiviteter når barnet har avlastning. Sanserom og gymsal på Setra vei dagsenter benyttes på kveldstid og helg. I helger/ferier legger vi til rette for lengre utflukter, som for eksempel tur til Tusenfryd eller bading.

Avlastningsboligen har som mål å ivareta daglige omsorgsoppgaver, skape en følelse av faktisk tilhørighet, deltakelse og muligheter for læring, med utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger.